Động cơ phản lực vác vai Martin Aircraft – type P12

https://i.ytimg.com/vi/wz_-W3fJzlQ/hqdefault.jpg


public available — coming soon

Aircraft